LINKS

Foar mear ynformaasje oer de skriuwers sjoch ek de site fan It Fryske Berneboek

In wichtige site foar harkboeken is:

Keapje ek Fryske harkboeken by Luisterrijk

DAT tekstbureau

Sirkwy

Opnommen by Omrop Fryslan.
Omrop Fryslân

Tresoar

It Fryske Boek

Afûk

It skriuwersboun

Moanne fan it spannende boek

Week van het luisterboek 2011

 

De KFFB

Stellingwarver Schrieversronte

Utjouwerij Venus

Bornmeer

Friese Pers Boekerij

luisterboeken.startkabel.nl

Rie fan de Fryske Beweging