Spoaren! neispile troch toerist

26 juny 2013

 

Yn de Ljouwerter Krante wurdt berjochte oer in grinsynsidint tusken Finlân en Ruslân.

 

It is krekt as sjogge je Hidde dêr om dy bult stiennen hinne rinnen.

 

Lês hjir it hiele artikel út de LC.

Spoaren! , it suksesfolle traveliersboek oer de grins tusken Finlân en Ruslân

Sukses foar de husky's fan de fam. Berendschot

21 febrewaris 2013

Spoaren! bliuwt aktueel

Yn Dútslân hâlde se alle jierren in grutte wedstriid foar slidehûnen. Deselde hûnen dy't mei de presintaasje fan Spoaren! de winter tichtby brochten, ha meidien oan de monstertocht.

Lês it hiele ferslach.

 

De winter komt der oan!

15 jannewaris 2013

Echt waar foar Spoaren!

Keapje it by de boekhannel of bestel it harkboek by Audiofrysk.

 

Folle lok en seine foar 2013!

1 jannewaris 2013

Dat it in ryk Traveliersjier wurde mei!

Meitsje der wat moais fan.

 

Levendige oanbieding Spoaren!

9 oktober 2012

 

 

Anny7 de Jong en de hûnen kinne it altyd goed fine, ek ynmde Traveliers

By aktiviteiten steane wat foto's fan it barren yn de Soos fan Blije. Sjoch ek it ferslach op de gemeentesite fan Ferwerderadiel.

 

 

Lês ek de resinsje fan Sigrid Kingma yn it Fries Dagblad by Resinsjes!  

De Traveliers yn de Berneboeketiid

30 septimber 2012

De Traveliersskriuwers kinne in program fersoargje yn de Berneboeketiid. It tema Hoi Wrâld / Hello World past ommers prachtich by de searje en oarsom.

 

Sjoch hjir de oanbieding foar de skoallen

   

It Traveliet stiet oan online

26 septimber 2012
Sjoch by Aktiviteiten!

De Traveliers Spoaren! yn de winkel

18 septimber 2012
De Traveliers Spoaren! fan Anny de Jong is no as harkboek te keap: op cd by Audiofrysk of yn de boekhannel, en om del te laden by Luisterrijk.

Grut ynterview mei Auck

1 septimber 2012
Op Engelum.com stiet in wiidweidich ynterview mei Auck. Oanlieding wie it winnen fan de sulveren spjelde foar Kantsjeboard op Kurasao.

Auck mei it winnende boek: Kantsjeboard op Kurasao

 

Auck mei it winnende boek , foto Omrop Fryslân

In nije Traveliers!!!

14 augustus 2012

 

Yn dizze hite dagen is it sechsde diel fan de Traveliers fan de parsen rôle. It spilet yn it noarden.

 

SPOAREN! De útropteken moat net mei in stip! It is in drip bloed fan ien fan de hûnen. Der binne mear spoaren yn de snie.

 

De flaptekst:

 

'Jim hawwe by it fleantúch west.'
Hidde ropt fuort fan 'No!' De militêr stekt syn hân op. 'Net lige asjebleaft. Wy hawwe jim fingertaasten fûn.'
De man sjocht lang fan de iene nei de oare. Dan wiist er driigjend nei Hidde. 'En do hast de doaskes út it tastel helle.' Hidde wurdt wyt en read. It swit komt him ûnder de noas te stean. Hy moat nei de goede Ingelske wurden sykje. Hy stammeret: 'Ik ha se wier net.' 'Wat hast der mei dien?' 'Neat,' ropt er. 'Ik ha se fergetten en doe…'

 

Noch even en it leit te keap foar 12,50.

 

It harkboek fan Spoaren! wurdt drok oan wurke.

Anny de Jong hat it hielendal ynlêzen.

It Finsk wie noch in lyts probleemke, mar nei wat studearjen is dat ek oplost.

 

 

Op 9 oktober wurdt yn Ferwerteradiel in feestje boud om Spoaren! hinne.

Anny hat ûnderwilens al even by in huskyfarm sjoen. De huskyfarm

Ace, de lieder fan it stel, wie suver ferlyfd op har...

Foto's: Siberische Husky Kennel Chibewyan

Anny en Ace 1 Anny en Ace 2

En de winner is...

25 juny 2012

 

Kantsjeboard op Kurasao

 

Auck Peanstra hat hjoed de sulveren spjelde fan de Berneboekesjuery krigen.Berneboekesjuery

Kantsjeboard op Kurasao Traveliers

Alle boeken út de rige De Traveliers diene mei, ientsje koe der mar winne!

 

Dat waard de Travelier dy't op Kurasao spilet: Kantsjeboard op Kurasao.

 

 

 

Harkje hjir noch in kear nei de reportaazje op Omrop Fryslân.

Diel 6 komt der oan!!!

2 juny 2012

 

Yn de hjerst ferskynt in nije Traveliers, dy't yn Finlân spilet.

De titel is Spoaren!, en it is skreaun troch Anny de Jong.

 

De hiele famylje en freonen belibje kâlde aventoeren yn it snielânskip fan it hege noarden, dêr't ek Ruslân noait fier fuort is.

 

Letter mear.

Wa wint it?

16 maaie 2012

 

 

De spanning rint op.De formulieren foar de Berneboekesjuery binne omtrint ynlevere, no moat der teld wurde. Wa wint it? Kantsjeboard op Kurasao, of Yslik Aktyf? of dochs In flitsend hûntsje, Fûgelfrij yn de Canyon of miskien It goud fan de Aboriginals???Wy binne benijd!


Berneboekesjuery 2012

17 maart 2012

 
De Traveliers en de priis fan de Berneboekesjuery
Basisskoallen kinne wer meidwaan oan de Fryske berneboekesjuery*.
Yn 2012 wurde learlingen út de groepen 7 en 8 frege om mei te dwaan. Yn de moannen febrewaris, maart en april lêze de bern de boeken dy’t meidogge.
De boeken
Yn de berneboekesjuery fan 2012 giet it om fiif boeken yn de Traveliersrige. Ús rige spannende en nijsgjirrige boeken foar bern fan 10 jier ôf.
Wat is it moaiste boek?
De bern kieze de moaiste trije fan de rige út. Dy kar folje se yn op it dielnameformulier. Se kinne harren kar beoardielje mei 3 punten foar it bêste boek, 2 punten foar nûmer twa en 1 punt foar nûmer trije.
Hokker skriuwer krijt de priis?
Alle kearen is it wer in spannende saak wa’t de priis winne sil. De skriuwer fan it winnende boek is altyd wakker wiis mei it oardiel en de wurdearring fan de bern. Mei grutskens drage se de Sulveren Spjelde dy’t yn 2012 foar de 18e kear útrikt wurdt.
Ut de earste oanmeldings wurdt in skoalle lutsen dy’t in fergees Traveliers-boekepakket tastjoerd kriget.
Ek meitsje de dielnimmende skoallen diskear kâns op ien fan de trije boekepakketten mei in totale wearde fan € 600,-
Foar mear ynformaasje It Frysk Berneboek

De Bongelboekepriis 2010

maart 2012

Lês hjir it sjueryrapport

In opmerklike priis, in grutte ferrassing

Yn 2007 hat de NHL de bongelboekepriis ynsteld.
De studinten fan de dosinte-oplieding Fries wize fan dan ôf alle jierren it moaiste boek foar 10-16jierrigen oan.
In prachtich ynisjatyf, benammen om’t de pear boeken dy’t foar dizze leeftiidsgroep útkomme, alle oandacht nedich hawwe dy’t se mar krije kinne.
Dat wy as winners fan it jier 2010 útroppen waarden, wie in grutte ûnferwachte ferrassing. De priis is eins ornearre foar it bêste boek fan it jier, mar de sjuery hat de hiele searje De Traveliers foar kar nommen.
In toanielstikje: Op reis mei in protte tûkelteammenOpmerklik fûnen se dat de skriuwers út in ferskillend perspektyf skriuwe, mar dat de boeken troch it tema dochs mei elkoar ferbûn binne en in ienheid foarmje.

Noch opmerkliker is lykwols dat Jan Schotanus de priis krige en dat der doe noch net iens in boek fan him útkommen wie. Gjin noed, hy hat it fertrouwen fan de sjuery net yn it minst beskamme.

It waard op 9 juny op it Liudger yn Burgum fierd.

De studinten giene ek op reis yn it toanielstikje
It sjueryrapport wurdt oerhandige

In kwis mei de learlingen oer ien fan de boeken en fansels blommen en de medalje mei ynskripsje foar de skriuwers.
As ekstra foar elk in prachtige ‘wereldbol’ as oantinken oan de wrâldreizen fan de Traveliers.