2012 SPOAREN!

18 septimber 2012

Spoaren! is no ek as harkboek te keap:

by Audiofrysk of yn de boekwinkel op cd, of by Luisterrijk as download.

2012 SPOAREN!

10 augustus 2012
De nijste Traveliers!

Anny de Jong hat har tredde Traveliers klear!

 

Diskear is de famylje op wintersportfakânsje yn Finlân. Ticht by de grins mei it grutte Ruslân blike der noch altyd spanningen te wêzen tusken beide lannen.

 

Flaptekst:

 

'Jim hawwe by it fleantúch west.'
Hidde ropt fuort fan 'No!' De militêr stekt syn hân op. 'Net lige asjebleaft. Wy hawwe jim fingertaasten fûn.'
De man sjocht lang fan de iene nei de oare. Dan wiist er driigjend nei Hidde. 'En do hast de doaskes út it tastel helle.' Hidde wurdt wyt en read. It swit komt him ûnder de noas te stean. Hy moat nei de goede Ingelske wurden sykje. Hy stammeret: 'Ik ha se wier net.' 'Wat hast der mei dien?' 'Neat,' ropt er. 'Ik ha se fergetten en doe…'

 

It harkboek fan Spoaren! is omtrint klear.

Spoaren!
 

 

2012 Kantsjeboard op Kurasao

8 maart 2012

It twadde boek fan Auck is: Kantsjeboard op Kurasao.


Yn dit boek nimt Fardau in pûdsje drugs mei út de rimboe.
Se wurde efterfolge troch kriminelen dy’t it djoere guod werom ha wol.
As se oerhandigje sille, wurde se ûnfierd en flechtsje Hidde en Fardau yn panyk de oseaan op. Net sa handich, gjin riemen oan board en de stream giet de ferkearde kant op.
It liket derop dat se omkomme sille fan de toarst. Lokkich wurde se noch krekt op tiid rêden.

 

..Underwilens rint foar de beide bern de spanning op. Se hawwe nammentlik in skûlplak fan drusgdealers fûn en Fardau hat sa dom west in pûdsje mei it wite guod yn ‘e bûse te dwaan. Dat leveret in achterfolging en in ûntfiering op, alles sjoen fan it perspektyf fan de bern út. Ien kear komt de alwittende ferteller even om ‘e hoeke sjen dy’t fêststelt dat de húshâlding folge wurdt troch in blauwe auto. Fansels soarget dat foar spanning by de lêzer. Mar it is wol wat ynkonsekwint yn it gehiel, dêr’t alles sjoen wurdt fan it eachpunt fan de bern út. Allinne oan ‘e ein ferspringt it sicht fan de bern nei de âlden. Dat kin lykwols net oars. De bern witte nammentlik te ûntsnappen en farre mei in boatsje de see op. Mar wol sûnder riemen en ûnder de blakke sinne. Dat it giet hast noch mis. In lekker spannend boek.

Jant van der Weg yn it Friesch Dagblad fan 18-02-2012. Lês de hiele resinsje.

Winner fan de Berneboekesjuery 2012!

Keapje it boek

 

Sjoch foar it audioboek by audiofrysk.

Dêr is ek in fragmint te hearren, foarlêzen troch skriuwster Auck Peanstra.


Keapje it boek by de AFUK.


2010 Fûgelfrij yn de Canyon

8 maart 2012
Fûgelfrij yn de Canyon

Jan syn earste boek spilet yn de Feriene Steaten fan Amearika.

 

De flaptekst:
Der klinkt in lûde knal.
‘Hat dy fint in pistoal?’ Jelle wurdt bleek om ‘e holle. ‘Ik wol hjirwei!’
‘Nee, stil!’
In doar slacht ticht.
Hidde en Jelle meitsje har sa lyts mooglik. Se hearre de man praten. Se kinne it net ferstean, mar syn stim klinkt lilk. Hy rint hinne en wer.
‘Tsjin wa praat er? Is der nóch ien?’ systeret Hidde. Of bellet er?’Kalifornyske kondor, heech boppe de Grand Canyon
Se hâlde de siken yn en ha de earen op skerp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keapje it boek by de AFUK, of as audioboek by Audiofrysk.

 

2010 In flitsend hûntsje - Anny de Jong

7 maart 2012

 

It twadde boek fan Anny is: In flitsend hûntsje.


Fardau en Doutsje geane yn de foarjiersfakânsje nei famylje yn Skotlân. Se ride mei in freon fan heit, Doede Ferwerda mei.

Dy man skept op oer syn Bordercollies.

Hy wol yn Skotlân in super reu sykje foar syn teef.


Hugh, de neef fan Fardau, docht mei oan de sheepdogtrials mei syn border Sweep. border-008-lyts Dan ferdwynt Sweep.

Moat de famylje leauwe dat Sweep deariden is of is der wat oars oan de hân?

 

Yn de simmer geane mem Jelma, Fardau, Doutsje, Hidde en in freon mei de kamper nei Skotlân.

Se wolle wolris de Highland games meimeitsje. As Hugh in foto fan it nêst jonge hûnen fan Ferwerda sjocht, is er der wis fan dat Sweep de heit is. Hat in fokker mei in sike reu hjir wat mei te krijen? De Traveliers geane op ûndersyk út.

 

 

 

In flitsend hûntsje

Keapje it boek by de AFUK, of as audioboek by Audiofrysk.

2009 Yslik Aktyf - Anny de Jong

7 maart 2012
Yslik Aktyf Anny siet ek drok te skriuwen, har earste boek spilet yn Yslân.

Heit Marten wurket op it ûndersyksskip de Bundian foar de kust fan Yslân.

Mem Jelma, Fardau en in freondinne Doutsje fleane nei Yslân foar in fakânsje.

De Blue Lagoon, de geysirs en de pappegaaidûkers steane fansels op it programma. Papagaaikduikers

 

Miljeu-aktivisten binne poer op it wurk fan de Bundian tsjin.

 

De famkes binne in dei op de Bundian te gast en ûntsnappe mar krekt oan in bomoanslach troch de aktivisten.

 

Nei in spektakulêre helikopterflecht wurde de beide famkes yn feilichheid brocht. De aktivisten driigje mei noch mear oanslaggen en de toer fan de Hallgrímskirkja yn Reykjavík wurdt it ûnderwerp fan in earnstich aventoer.

 

Moat de Bundian it ûndersyk stopsette of kin de polysje op ’e tiid yngripe?

 

Dit boek - Yslik aktyf - ferskynde ek yn 2009.

 

Keapje it boek by de AFUK, of as audioboek by Audiofrysk.


2009 - It Goud fan de Aboriginals - Auck Peanstra

Auck skreau in ferhaal dat yn Austraalje spilet:

It goud fan de aboriginals

Mei de camper makket de famylje Travelier in reis troch it lân fan de oarspronklike bewenners, de Aboriginals.
Se ha ek in ekskurzje yn in âlde goudmyn. De bern ûntdekke dêr dat der minsken finzen holden wurde.
Om foar te kommen dat de bern dit fierder fertelle, wurdt der besocht om se te ûntfieren, mar op dat stuit binne se net yn de camper.
Heit en mem al, dy wurde meinommen en yn de myn opsletten.
In groep Aboriginals dy’t in reis troch de woestyn meitsje, helpt de bern en troch de bysûndere wize fan kontakt meitsjen wurde de boeven oppakt.
Op dy reis troch de woestyn komme de bern yn de kunde mei de nuveraardige gewoanten fan de Aboriginals.

Dit boek ferskynde yn 2009.
Om bekendheid oan de boeken te jaan, waard dit boek fergees nei alle skoallen stjoerd. Skoallen koene yntekenje op de searje, sa koene se de boeken foardieliger krije. Hjir binne de trije skriuwers drok dwaande de harkboeken yninoar te setten.