Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Twa novellen - Aggie van der Meer (Elikser - Frysk en Frij útjouwerijen 2011)
Keapje de download by Luisterrijk

Bestel de cd by Audiofrysk foar 12 euro.

Harkje nei in fragmint.

 

Keapje dit boek:

Online 9 euro

 

1 mp3-cd €12

 

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

Twa novellen: In moaie dei yn 'e hjerst
Wa rêdt Cesilia Tan

Gearfetting:

In moaie dei yn 'e hjerst
Al te lang sil it net mear duorje dat se, op in moaie dei yn 'e hjerst, de dea yn 'e eagen sjocht. Foardat it te let is, fynt buorman, soe se noch opskriuwe moatte wat har yn it sin komt oer dat hele nijsgjirrige libben fan har. Om har sels hie it noch wol wat spannender kinnen; mar, seit buorman, it giet ek om al dy wûnderbaarlike dingen dy't noch alle dagen yn dyn holle omgean. Dy foaral.

Wa rêdt Cesilia Tan
It alderleafst lyts famke Cesilia Tan, dat alle manlju om har fingerkes wynt, hat as oanfallich fanke te let troch dat op in stuit de rollen foargoed omkeard binne.

Aggie van der Meer krige yn 2011 de Piter Jellespriis foar de histoaryske roman Oerfeart.

Yn 2019 wûn se de Gysbert Japicxpriis foar har hiele oeuvre.


Útjûn mei tipe fan de provinsje Fryslân.

Sietse de Vries Covidwiksel
Twa novellen wurdt foarlêzen troch Geartsje de Vries..

Bestelnûmer AF-F40 ISBN 978-94-6038-159-1

 

 

 

 

Home