Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

De treastfûgel - Hylke Speerstra

Keapje de download by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk.

Harkje nei it begjin fan it boek, it earste part fan de prolooch

Keapje dit boek:

Online € 9

Yn nov. '23 online €4,50

6 cd's €18

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

Yn De treastfûgel folget Hylke Speerstra it spoar fan twa famyljes út Hichtum.

Yn De treastfûgel folget Hylke Speerstra it spoar fan twa famyljes út Hichtum. De iene húshâlding stapt yn 1911 op de boat nei Amearika en kin yn it stienearme Súd-Dakota amper oerlibje. Mar úteinlik wurde se Amerikaan mei de Amerikanen. Foar de oare húshâlding wurdt it in swalkjen tusken arbeiderswenten yn Fryslân en melkstâlen yn Dútslân.
De ferhalen fan beide famyljes komme wer byinoar as twa neikommelingen út de tredde generaasje oan it oarlochsfront bedarje: de iene as oerwinner, de oare as ferliezer.
Speerstra reizge foar dit ferhaal nei noch libjende tsjûgen yn Amearika en Dútslân, en kaam werom mei it hiele ferhaal.
Mar hoe hertferskuorrend de earmoede en ferskrikkingen bytiden ek wiene, Speerstra fertelt de stoarje sa't hy dat allinne mar kin: fol gefoel, humor en moederaasje. Dat alles yn prachtich en lêsber Frysk. Dit boek ferskynde yn oanset as boekewikegeskink 2011.

Speerstra is in masterferteller. Syn foardracht makket in prachtich lústerboek fan de treastfûgel.


De treastfûgel - Hylke Speerstra
De treastfûgel wurdt foarlêzen troch Hylke Speerstra.

Bestelnûmer AF-F27

ISBN 978-94-6038-084-6

Ynformaasje oer Hylke Speerstra by Tresoar.

Sjoch ek de site fan de skriuwer Speerstra.

 

Audiofrysk Home