Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

De Raven en oare oersettingen - Douwe Tamminga
Keapje de download by Luisterrijk

Bestel de cd by Audiofrysk foar 12 euro.

Harkje nei in part fan de Raven

 

Keapje dit boek: Online 6 euro

1 cd €12

 

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

De Raven en oare oersettingen - Douwe Tamminga

D.A. Tamminga (1909-2002), dy’t njonken in grut en oertsjûgjend eigen oeuvre ek gâns oersettingen út oare talen op syn namme brocht hat, publisearre yn 1949 ta betinking fan E.A. Poe syn 100ste stjerdei syn oersetting fan The Raven yn it spesjale Poe-nûmer fan De Tsjerne. Dy oersetting komt de sombere glâns en de sonoare lûding fan it orizjineel mear benei as hokker oare oersetting ús bekend. (Freark Dam yn 1984)

Neist De Raven binne de oersettingen fan njoggen koartere en ien langer gedicht út de wrâldliteratuer opnommen (tekst Samle fersen).

De gedichten binne hjir te lêzen.

1. Ynlieding by De Raven troch Freark Dam
2. De Raven (Edgar Allan Poe)
3. Ballade fan de eilânsfroulju (Agnes Miegel)
4. Ballade fan de Ljouwerter frouwen fan alear (nei François Villon)
5. De stâlfeint en de dea (P.N. van Eyck)
6. Otahai (E.J. Brady)
7. Snein yn Ierlân (John Betjeman)
8. De albatros (Charles Baudelaire)
9. De siel fan wyn (Charles Baudelaire)
10. In âld liet fan nijs (William Butler Yeats)
11. Bist âld en griis (William Butler Yeats)
12. Taljochting by In winterferhaal troch Tamminga sels
13. In winterferhaal (Dylan Thomas)

Útjûn mei tastimming fan de Stifting FLMD as behearder fan it Tamminga-Piebenga Fûns.

 

 

Omslach harkboek De Raven en oare oersettingen - Douwe Tamminga
De gedichten binne ynlêzen troch Goffe Jensma.

Bestelnûmer AF-D16 ISBN 978-94-6038-155-3

 

 

 

 

Home