Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Sitebuorren, myn eigen paradys - Auck Peanstra
Downloade by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk.

Harkje nei ien fragmint.

Keapje dit boek:
Online € 8,25

5 cd's € 16,50

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

Boppe wetter kommen brieven fan har mem binne foar Auck Peanstra oanlieding om de oantinkens oan it plak fan har jeugd op te skriuwen. Dy brieven jouwe in byld fan it erflik wrotten en wramen fan de boer en de noed om fee en bedriuw.
Fan dy noeden hat lytse Auck net witten, foar har wie it libben ien grut feest.

 

It eigen paradys fan Auck Peanstra, ynlęzen troch harsels en har broer Oane.

Flaptekst
Dochs hat it gefoel fan bûtensteander wêzen myn jeugd net knoeid, ik hie Sitebuorren, myn eigen paradys. In wrâld dêr't ik my ûntjaan koe, dêr't de fantasije rom baan krije koe. Romte, frijheid en feiligens: in rykdom dy't foar gjin jild te keap is.

Ynlêzen troch de skriuwster en har broer, Auck en Oane Peanstra.

It boek is yn 2007 útkommen by Venus.

Dit boek is ek beskikber fia de site fan Sirkwy. Jo kinne dêr de hiele tekst lêze.

Bestelnûmer AF-F4

ISBN 978-94-6038-004-4

Ynformaasje oer Auck Peanstra by Tresoar.

Website

Audiofrysk Home