Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

See, see, do wide see Sympoasium mei in ynlieding en trije lêzings

Keapje de download by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk.

Harkje nei it fragmint út de lêzing fan Tryntsje van der Steege

Keapje dit boek: Download € 6

2 cd's €12

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

Sympoasium mei in ynlieding en trije lêzings

De rol fan de see yn de Fryske literatuer

cd 1 
1-4  Meindert Schroor  De see en wy
        Mei de rêch nei de see  

5-12 Nanne Kalma  De see yn folkslieten

cd 2
1-6  Tryntsje van der Steege  Byldfoarming & Byldspraak
        De see as dekor en as metafoar yn it Fryske proaza

7-13 Bert Looper  Dêr’t de dyk it lân omklammet
        De see yn de Fryske poëzij

De lêzings binne yn it Hannemahuis yn Harns opnommen.

De lêzingerige wie in inisjatyf fan Audiofrysk, dit tredde jier fuortset troch in wurkgroep fan Tresoar, de BSF, tydskrift Ensafh, Bersa tekst en taalburo Popkema.

Sjoch foar wiidweidige ynformaasje oer it sympoasium de website fan Sirkwy.

Fjouwer nijsgjirrige lęzingen

 

De teksten steane yn in spesjaal nûmer fan Ensafh, ferskynd yn april 2013.

Bestelnûmer AF-D10

ISBN 978-94-6038-080-8

 

 

Audiofrysk Home