Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Literêre 4-stêdetocht, in rige fan 4 ferskillende lêzings oer (de takomst fan de) Fryske literatuer

Keapje de download by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk.

Harkje nei it fragmint út de lêzing fan Nyk de Vries

Keapje dit boek: Download € 7,50

4 cd's €15

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

A. Literatuer yn lytse talen - André Looijenga (17 jannewaris 2012, Tresoar, Ljouwert)

Skriuwe yn in minderheidstaal - wat betsjut dat?

B. Dien wurk - Greet Andringa (31 jannewaris, bibleteek 't Hearrenfean)

Besprek fan de fiif romans fan Koos Tiemersma.

C. Fryske berneliteratuer - Sigrid Kingma (14 febrewaris, bibleteek Drachten)
Untjouwing en foarútsjoch oan de hân fan de ôfrûne 20 jier.

D. Raffelich realism? - Nyk de Vries (28 febrewaris, bibleteek Snits)

Nije streaming fan in jonge generaasje skriuwers.

 

De lêzings binne mei publyk opnommen.

De lêzingerige wie in inisjatyf fan Audiofrysk, dit twadde jier fuortset troch in wurkgroep fan Tresoar, de BSF, tydskrift Ensafh en taalburo Popkema.Stipe waard jûn troch provinsje Fryslân, Je Maintiendrai, Feitsma Fûûns fwar it Frysk, Douwe Kalma stifting en it FLMD-fûns.

Fjouwer nijsgjirrige lęzingen

 

De teksten binne no te lêzen op www.sirkwy.nl. en steane yn in spesjaal nûmer fan Ensafh. , ferskynd as 5 yn april 2012.

Bestelnûmer AF-D04

ISBN 978-94-6038-065-5

 

 

Audiofrysk Home