Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Ûnder de seespegel - Durk van der Ploeg
Ynkoarten downloade by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk.

Harkje nei
it begjin fan it ferhaal De opstanning

 

Online € 8,25

5 cd's € 16,50

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

'Ûnder de Seespegel' bestiet yn haadsaak út koarte ferhalen dy't yn it waadgebiet spylje. Durk van der Ploeg jout in sfearfolle ympresje fan it lânskip en fan de faak wat iensume personaazjes dy't syn ferhalen befolkje. Faak lûke dy minsken oan de koartste ein. Lykas de polhoeder fan de Bantspolder yn it ferhaal 'It Keal'. Hy besiket in better takomst foar syn húshâlding te bestribjen yn de krisisjierren fan de foarige ieu. Yn 'Grûn fan ús grûn' skriuwt in frou in brief oan har skoansuster yn Kanada. Se fertelt oer twa broers dy't inoar nei har jeugd noait wer sjoen ha. Yn it tragykomyske ferhaal 'Snieflok yn 'e simmer' siket in frou har frijheid yn aventoer. 'De Hûnsdagen' spilet op Skylge. In tragysk ynsidint soarget derfoar dat de haadpersoanen inoar nea wer ferjitte sille. 'Fiif manieren om ôfskie te nimmen' is de lêste, tige ferrassende bydrage.

In pear sitaten út resinsjes:
Hy jout syn tema op in treflike manier foarm, tekenet minsklike ferhâldingen mei in soad gefoel foar details en brûkt goede bylden. De ferhalen binne moai opboud en spannend. Se litte minsken op eksistinsjele mominten fan har libben sjen.
Babs Gazelle-Meerburg, Friesch Dagblad

Yn 'Gjin plak op ierde' is in ferteller oan it wurd dy't hieltyd mindere retoryk nedich hat om syn ferhalen te fertellen.
In ferteller ek dy't op syn bêst is as er op 'e tekst kin oer it minsklik tekoart, [...]
Nettsjinsteande dat, kin min ûntstriden wurde, dat Van der Ploeg, ek wat koarte ferhalen oanbelanget, ien fan de bêste Fryske proazaskriuwers is.
Jelle Krol, Leeuwarder Courant

Koarte  en langere ferhalen fan Durk van der Ploeg

cd1:
1. Duisterwinkel
5. It keal
8. Grûn fan ús grûn
cd2:
1. De reinwettersbak
5. It wie mar jiske dat wy loslieten cd3:
1. De hûnsdagen
6. Snieflok yn 'e simmer

cd4:
1. Der giet neat boppe de natuer
7. Se witte net wat ik trochmeitsje
cd5:
1. De opstanning
3. Fiif manieren om ôfskie te nimmen

Under de seespegel is ynlêzen troch Jan Schotanus.

It is yn 2001 útkommen by de Friesse Pers Boekerij.

Bestelnûmer AF-F18

ISBN 978-94-6038-047-1

Ynformaasje oer Durk van der Ploeg by Tresoar.

Dit harkboek is produsearre mei stipe fan de Provinsje Fryslân.

 

Home