Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

De Reade Bwarre - Trinus Riemersma Keapje de download foar € 8 by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk foar 10 euro.

Harkje nei in fragmint út De Reade Bwarre, it begjin fan it tredde haadstik 20

Download € 19,50

mp3-cd: 2 cd's € 20

Of laad it fragmint rjochtstreeks del.  Trije dln: 20 cd's € 39

De Reade Bwarre

Riemersma boartet mei syn lêzers, mei syn ferhalen en mei himsels as skriuwer. Hy jaget de boel yn de bulten. It harkboek bringt syn wrâld noch tichterby.

It kearnferhaal yn dit boek hannelet oer de bodzjende gerniershúshâlding Bosma, alias de Modderklauwers, op it Ferwerter klaailân.

Dêrnêst is der de geheimsinnige sekte fan de 'Bwarristen' dy't de lear neifolget fan de reade boarre Boldgrim, de 'grutte ferneuker'.

In tredde ferhaalline fertelt de jeugdoantinkens fan it jonkje Tilly, it autobiografyske part fan it boek. Tuskentroch spylje parody op en polemyk mei histoaryske figueren út de Fryske beweging en literatuer, taalwittenskip en skiednis in rol.
It boek stelt ûnder oare troch de ôfwikende stavering it ideaal fan it Frysk as in folsleine kultuertaal yn de kiif. Riemersma doktere dy stavering út yn de tiid dat hy en oaren iveren foar fiergeande staveringsfernijing, dy't der yn 1980 by einsluten net kaam.

De Reade Bwarre wurdt algemien sjoen as it hichtepunt yn it wurk fan Trinus Riemersma. Hy krige der yn 1995 de Gysbert Japicxpriis foar.

De Reade Bwarre

is beskikber op twa mp3-cd's,

of op tweintich audiocd's, ferdield yn trije doaskes.

Mp3-cd's binne ôf te spyljen yn de modernere cd-spilers, dvd-spilers en oare mediaspilers.
Ynhâldsopjefte mp3-ferzje:

De grutte roman fan Trinus Riemersma

Cd 1: Boek 1, Kataaien
Track:        
1        1-1 It idiomatyske wurdboek
2        2-1 Kopijskriuwerssoargen
3        3-1 Utkard, roppen, stjoerd
6        4-1 De lapen gear
9        5-1 Klink dan en daverje

12      1-2 De earste wonderdied fan Grimbold
14      2-2 Gjin ko om de hals
18      3-2 Ut it evangeelje fan Floar, I
20      4-2 Lâns de wei fan sied en aai

24      1-3 Wat giselen de wynwizers
30      2-3 Grimbold by de simpelen fan geast
33      3-3 Wêr't de kat skyt fynt men Aaien

37      1-4 Op de fyts oan it front
41      2-4 Grimbolds fierdere aventoeren
45      3-4 De noeden fan beppe-Ferwert

48      1-5 Modderdoop
53      2-5 Tilly docht in boekje op

55      1-6 Harrem-stoarrem, de wyn waait om
60      2-6 En se groeven de iisbaan
63      3-6 Yn 'e fuotleasten fan it bern

          Boek 2, Kattekwea
67      1-7 Ferwert foarever!
70      2-7 Nei tweintich jier
75      3-7 Einlings nei it Klaailân

81      1-8 Ut it evangeelje fan Floar, II
84      2-8 Harm leart fytsen
89      3-8 Geef Frysk
91      4-8 In hurd man op in weak tsiis

95      1-9 Noait by in oar
100    2-9 Floaris mei de bult
104    3-9 By Durk Ottes lâns

108    1-10 De boer is de boarne
113    2-10 Undergeast en boppegeast
117    3-10 Yde hyt ik net en in Joad bin ik net

Cd2 Boek 2 ferfolch
Track :
1        1-11 Aldfaars erf, wy weitsje oer dy!
6        2-11 Kopijskriuwersleed
9        3-11 In Boarrist leit de holle del

14      1-12 It leauwe ûnder de sturt sjoen
19      2-12 Harm docht belidenis
24      3-12 Achterdyk

          Boek 3, Kattelibben
28      1-13 De keunst is koart, it libben lang
32      2-13 Frisia Magna - Fata Morgana
36      3-13 Werom yn it rottekleaster

40      1-14 Op smelle izers
44      2-14 By de boppegrûnske
48      3-14 Griten binne dogenieten

52      1-15 Vom Abort zum Tatort
56      2-15 Swarte hannel en blank jild
60      3-15 It paradys oan it Liemmenpaad

64      1-16 Fielen is fys
68      2-16 De Europeeske Mienskip
72      3-16 Fan wa is hy ien?

76      1-17 Troud wiveleed en bernelot
81      2-17 Tiden hawwe tiden
85      3-17 Op de brencarrier nei it Reade Húske

89      1-18 Net pro-Dútsk, mar pro-Frysk
93      2-18 In kat yn it nau
97      3-18 Pylgrimsreizgje

          Epilooch
101    1-19 Biezemskjin
105    2-19 Wat stilder, wat better
110    3-19 Teake hâldt hoek

114    1-20 Ferwerd een, twee, drie gaat nooit verlohoren
118    2-20 De soan fan Saapke-seepsop
122    3-20 Bekenne wy ús ta de Boarre


 

Dit boek wurdt foarlêzen troch Durk Hibma.

ISBN 978-94-6038-087-7 : Bestelnûmer AF-FC28

ISBN 978-94-6038-082-2 : Bestelnûmer AF-F28

Ynformaasje oer Trinus Riemersma by Tresoar.

 

 

Home