Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Nei it park - Hylkje Goïnga
Downloade by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk.

Harkje nei ien fragmint: Martha ûntsnapt út it bejaardehûs.

Keapje dit boek:
Online € 5

1 cd € 10

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

Nei it park

Yn de novelle 'Nei it park' stiet de 78 jier âlde en deminte 'Martha' sintraal. Op tige humoristyske, mar tagelyk oangripende wize beskriuwt Hylkje Goïnga de striid fan Martha om út it hûs foar âldere minsken te bliuwen en it krewearjen fan de dochters Janna en Geeske om har dêr no krekt wol yn te krijen.

In novelle oer de ‚lder wurdende Martha. YnlÍzen troch Jenny Boomsma-Eppinga.

Flaptekst
'Ik rûn tusken myn beide dochters yn troch in brede gong. In mefrou mei reade wangen joech my twa hannen tagelyk en kloppe my op 'e rêch. Ik fersjitte my der fan. Wy gongen yn de lift mei syn allen. Doe't wy der wer útstapten, stienen wy wer yn in gong. Allegearre blommen en planten en wandkleden om my hinne. Janna rûn mei de mefrou foarop, Geeske en ik der achteroan. De mefrou die in doar iepen mei in kaai, sei: 'Ik gean mar even foar as jimme it goed fine,' en wy gongen der achteroan. 'Wa wennet hjir?' frege ik oan Geeske. Janna flústere tsjin Geeske dat wy no even goed trochpakke moasten en sei: 'Hjir komt mem te wenjen.'

Nei it sukses fan de ferhalebondels 'Thús is de maggi op', 'In superman fersûpt net', 'Twa dames yn in Daf', 'Hynstefigen' en de koarte roman 'Frijende kikkerts', sil ek dizze treflike novelle fan Hylkje Goïnga de wei nei de lêzers wol fine.


Ynlêzen troch Jenny Boomsma-Eppinga

It boek is yn 1992 útkommen by de FP Boekerij as diel 100 yn de Gurbe-rige.

Bestelnûmer AF-K6

ISBN 978-94-6038-041-9

Ynformaasje oer Hylkje Goïnga by Tresoar.

 

Audiofrysk Home