Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

De skat fan jonker Jan - Lida Dykstra Keapje de download foar € 8 by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk foar 10 euro.

Harkje nei haadstik 3: De tsjinpartij.

Download € 6

4 cd's € 13,50

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 
De skat fan jonker Jan

Ynhâld

Tekla, Timen, Roas en Atse fine it ferskriklik dat jonker Sibe syn state ferkeapje moat. Mar Sibom - sa't elkenien de âlde jonker neamt - kin net oars: it dak lekt. Op de muorren groeit skimmel, de flierren sitte fol môge... Sibom kin it grut ûnderhâld fan Ealamastate net betelje.
Jan Hannes Hakbyl fan Walhalla-hotels wol de state graach keapje. Allinnich, dan wurdt it prachtige hûs wol ôfbrutsen om plak te meitsjen foar in modern hotel. En de fiver en de bosk wurde in swimbad en in golfbaan!
Dat mei net trochgean, fine de fjouwer bern. Ealamastate moat bliuwe! As se it ferhaal oer de skat fan jonker Jan hearre, krije se in idee. Sy sille dy skat sykje en fan de opbringsten kin de state opknapt wurde.
Mar hoe fynst in skat? Wêr bestiet sa'n skat út? En it alderbelangrykste: hat jonker Jan eins wol écht in skat begroeven yn de tún fan Ealamastate? Of is it mar in leginde...?

CD1: Track
Ynlieding  1
Yn it grutste geheim   2
1. In nuver briefke 3
2. Simmerfakânsje 4
3. De tsjinpartij 6
4. Tee mei bokkepoaten 7
5. It ferhaal fan jonker Jan 8
6. In putsje foar Olfert 10
7. De oanwizing  11
8. In hutkoffer fol snorrepiperijen 12
   

 

CD3: Track
16. Klokkespul 1
17. De x 2
18. De iiskelder 5
19. Rêden 10
20. Beskerme troch it fjoer 12
21. In koperen kandler 13

 

 

 

 

Slagget it

CD2: Track
9. Professor Atse 1
10. Ien op ien 3
11. As in skaad 7
12. Fiskeman en skieppefrou 8
13. De twadde koker 10
14. Dea spoar 12
15. In straf treast-hapke 15

 

CD4: Track
22. It grêf fan jonker Jan 1
23. Kapitalen nêstinoar 3
24. Gatten yn 'e tún 5
25. De skat 6
26. Olfert nimt ûntslach 8
27. Aurelia Cornelia 9
28. Dochs noch 10
29. Feest 11
30. De butler 12
   
   

 

 

Dit boek wurdt foarlêzen troch de skriuwer.

Omslachyllustraasje Frâns Faber

Bestelnûmer AF-B19

ISBN 978-94-6038-107-2

Ynformaasje oer Lida Dykstra by Sirkwy.

Sjoch ek www.lidadijkstra.nl

 

Audiofrysk Home