Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

It beest fan de Westereen - Ate Grypstra (AFUK 2011)
Keapje de download by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk foar 20 euro.

Harkje nei in haadstik.

 

Keapje dit boek: Online €7,50

1 mp3-cd €10

 

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

It beest fan de Westereen

Wikipedia: It boek is in thriller, miskien sels wol in horrorboek. It genre wurdt ek beneidrukt troch de sin dy't foaryn it boek stiet: "Troch Steven Kingma, besoarge troch Ate Grypstra". Steven Kingma stiet dêryn foar Stephen King. It ferhaal spilet him ôf yn de jierren tachtich, yn dy tiid ûntdekt in professor in manuskript, dat er graach útjaan wol. Omdat Grypstra keazen hat om it ferhaal him ôf spylje te litten yn it doarpke De Westereen, is it boek ek skreaun yn it Westereendersk.

Sitaat: Op de achtergrûn klonk oargelmuzyk, dy’t hieltyd hurder ôfspile waard, as oft ien mei syn fûsten op de toetsen omhufte. Ik draafde oer in einleaze, tsjustere flakte en oer alles hinne lei it ljocht fan in ûnbidich grutte, bloedreade moanne oan de horizon.

Ate Grypstra (1973) wurket as dosint op in middelbere skoalle.
Dêrneist is er skriuwer, oersetter en muzikant.
Hy hat jierrenlang tahâlden yn de Westereen.

 

 

It beest fan de Westereen, foarlęzen troch Douwe Kootstra
It beest wurdt foarlêzen troch de bekende ferhaleferteller Douwe Kootstra.

Bestelnûmer AF-F33 ISBN 978-94-6038-130-0

 

Ynformaasje oer Ate Grypstra Tresoar.

 

 

 

Home