Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Echt moai - Wieke de Haan en Elske Riemersma

Froulju oer moaiens en it inerlik

Downloade by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk.

Harkje nei it begjin

Keapje dit boek:
Online € 8,25

5 cd's € 16,50

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

Echt moai


In boek mei foto's en ferhalen oer it inerlik en uterlik fan Fryske froulju. Mar ek in boek oer de ynfloed fan heiten op dochters, oer beauty en glamour, rykdom, uterlike fersoarging, de waarmte fan thús, de frouljusbeweging, it hawwen fan rimpells, it glêzen plafond, it belang fan it Frysk - en foaral in boek oer it bliid wêzen mei dysels!

Oer Echt Moai:

Artikel Trouw
Op 'e Skille
Nieuwe Dockumer Courant 1
Nieuwe Dockumer Courant 2

Wieke de Haan is bekend fan de itensiedersboeken en de F-side.

Oare boeken fan Wieke de Haan by Audiofrysk:

Optriuwe en ôfbliuwe (AF-F03)
Ophysje en delbêdzje (AF-F16)

 

Ynterviews mei 16 froulju.

cd1:
1 Ynlieding
2 Anita Andriesen
7 Jantien de Boer
9 Anneke Hogeveen
12 Maaike Hornstra

cd2:
1 Grietje Huisman
7 Lutz Jacobi
10 Hanneke de Jong

cd3:
1 Geertje Kingma
6 Yfke Kingma
9 Doutzen Kroescd4:
1 Elske Riemersma
4 Brecht Schaafsma
9 Elske Sinia
13 Froukje Tuinstra


cd5:
1 Sytske Veltman
5 Hiltje Wijnia
8 Wieke de Haan

Echt moai wurdt foarlêzen troch skriuwster Wieke de Haan en Alida de Jong-Mulder.

It boek is yn 2008 útkommen by Bornmeer.

Bestelnûmer AF-F26

ISBN 978-94-6038-071-6

Ynformaasje oer Wieke de Haan by Tresoar.