Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Dy't in hûs fynt op 'e wyn - Abe de Vries Downloade by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk.

Harkje nei it gedicht Sevillana út de bondel Sprankskyn.

 

Keapje dit boek:
Online as download € 8,25

5 cd's € 16,50

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

Dizze útjefte befettet alle gedichten en oersettingen út de bondels De weromkommer yn it ûnlân (Bornmeer 2002), In waarm wek altyd (Bornmeer 2004), Under fearne goaden (Bornmeer 2006), Fangst fan ’e demoandolfyn (Bornmeer 2008) en Sprankeskyn (Friese Pers Boekerij 2010). De fersen wurde foardroegen troch de dichter sels. 

Dyt in hus fynt op 'e wyn, ynlÍzen troch de skriuwer.

Abe de Vries (Winaam, 1965) is ien fan de produktyfste dichters fan it lêste desennium. Yn syn fersen slacht er brêgen tusken tichtby en fier fuort, it noarden fan Fryslân en it easten en suden fan Europa, tradysje en fernijing, Fryske poëzij en wrâldliteratuer. Yn 2005 waard him foar syn twadde dichtbondel de Gysbert Japicxpriis takend.
Dizze útjefte befettet alle gedichten en oersettingen út de bondels De weromkommer yn it ûnlân (Bornmeer 2002), In waarm wek altyd (Bornmeer 2004), Under fearne goaden (Bornmeer 2006), Fangst fan ’e demoandolfyn (Bornmeer 2008) en Sprankeskyn (Friese Pers Boekerij 2010). De fersen wurde foardroegen troch de dichter sels. 
*
Dizze tekens fan de weromkommer steane yn it lân as reklamebuorden by de diken lâns, boadskippers fan pikefel om mem en taal en lân. (Tsjerk Veenstra)
*
Abe de Vries wie foar my in iepenbiering. Fan de nijste lichting haw ik syn stjer it heechst. (Eppie Dam)
*
Hoewel zijn Friese achtergrond in veel gedichten (...) het decor vormt, blijft De Vries daar bepaald niet nostalgisch of romantisch in steken en spelen ook Oost-Europa of een warm Italië of Griekenland een rol. Hij snijdt in prachtige beelden en rijke taal universele thema’s aan, zoals de verhouding tussen (eigen) verleden en heden. (Jelle van der Meulen)
*
De Vries schrijft poëzie die, letterlijk, van alle tijden is. Imponerende verzen, in een poëtische spreektaal, die nergens verslapt. (Chrétien Breukers)
*
Mar it dichterskip fan Abe de Vries, mear yn it bysûnder syn bondel In waarm wek altyd, stekt troch toan, tematyk en behearsking sa opfallend boppe it meanfjild fan ’e hjoeddeiske Fryske poëzij út dat wy him unanym en mei in protte nocht en wille foar de Gysbert Japicxpriis 2005 foardrage. (Michaël Zeeman, Klaas van der Hoek, Jitske Kingma)

 

Ynlêzen troch de skriuwer Abe de Vries yn de studio fan Hans Wempe Muziekproducties yn De Hommerts.

De bondels De weromkommer yn it ûnlân (2002), In waarm wek altyd (2004), Under fearne goaden (2006), Fangst fan ’e demoandolfyn (2008) binne útkommen by Bornmeer, wylst Sprankeskyn (2010) by de Friese Pers Boekerij ferskynde..

Bestelnûmer AF-D1

ISBN 978-94-6038-053-2

Ha jo in iPad of iPhone, of in Android tastel? Besykje dizze gedichten ris, troch de bondel del te laden fan Luisterrijk.

Ynformaasje oer Abe de Vries by Tresoar op Sirkwy.

Dit harkboek is produsearre mei stipe fan de Provinsje Fryslân.

Home