Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Bollman & Bollman - Marga Claus
(AFUK 2009)

Keapje de download by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk.

Harkje nei dit fragmint, Yasper praat mei Alide

 

Keapje dit boek: Online € 9

6 cd's € 18

Of laad it fragmint rjochtstreeks del.

Mei Bollman en Bollman stelt Marga Claus as earste it beladen ûnderwerp 'crossdressing' of travesty yn de Fryske literatuer oan 'e oarder.

Marga Claus

Fan Marga Claus ferskynden earder de dokumintêre romans Oxzana, De heit fan Serafyn en Lytse do. Mei Bollman & Bollman weaget se har foar it earst op it paad fan de fiksje. Yn dizze roman fertelt de skriuwster op yntime wize it oangripende ferhaal fan in man mei in grut geheim. As Yasper Bollman yn de syktewet bedarret en alle tiid hat om nei te tinken, spylje âlde fragen op dêr't er mar gjin antwurd op krijt. Wêrom hat er dy frjemde oanstriid, wêr komt it wei? As er kollega Alide syn geheim tabetrout, is dat de earste stap op in nije wei. Mar oft dat in wei fan befrijing wurdt...

'Ik fiel eangst by jo. In soad eangst. Kin dat klopje?'
Hy fielt himsels ferstiivjen. Hjir komt er net foar. Gjin praat oer de binnenkant.
'Bin ik my net fan bewust.' [...]
'Mar it sit der wol. Ik fiel it. Wêr binne jo bang foar?'
Hy hat it net yn 'e holle en praat oer syn problemen, oer syn geheim.

Maarten 't Hart oer it boek fan Marga Claus
'Bollman & Bollman munt uit in een goede, sterk empathische behandeling van het thema travestie. Marga Claus heeft zich knap ingeleefd in hoe het is om te moeten leven met de onweerstaanbare drang je, terwijl je een heterosexuele man bent, te willen transformeren tot en te manifesteren als vrouw. Dat het zelfs in onze ‘permissive society’ als verschijnsel nog allerminst geaccepteerd wordt, blijkt vooral uit het navrante slot. Mij staat, als ik het thema ooit aandurf, een wat luchtiger, onbekommerder, humoristischer benadering van wat ik dan maar ‘vestimentaire ondernemingszin’ noem voor ogen, maar daar is men nu nog niet aan toe. Op weg daarheen is het boek van Marga Claus een fraaie Friese mijlpaal.

Bollman & Bollman - Marga Claus

 

Bollman & Bollman wurdt foarlêzen troch Marga Claus.

Bestelnûmer AF-F17

ISBN 978-94-6038-040-2

Ynformaasje oer Marga Claus by Tresoar.

Sjoch ek de filmkes oer Bollman & Bollman :

Filmke 1 Filmke 2 Filmke 3

 

Home