Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

 

Eerder nieuws - Earder nijs

Nijsberjochten 2014 en 15

10 okt

Unike presintaasje Protters 2-boeken

Protterpresintaasje

Wêr fine jo safolle berneboekeskriuwers byinoar? As je al har boeken by inoar optelle, komme je fier oer de hûndert...

Freedtemiddei 9 oktober waard op SWS Twaspan yn Deinum de twadde rige Protterboeken oanbean. En alle fiif skriuwers, Anny de Jong, Jelle Bangma, Lida Dykstra, Riemkje Hoogland-Pitstra en Jan Schotanus wiene derby. Nei in koarte yntroduksje fan harren oeuvre wie it de beurt oan de bern om ynterviews ôf te nimmen. Wêr hellesto dyn ynspiraasje wei? En: Hoe lang dochst oer it skriuwen fan in boek, mar ek fragen as: Hoe hat it skriuwen dyn libben feroare? En: Wa is dyn grutte foarbyld, of: Mei wa soesto nochris in boek skriuwe wolle, as dat koe? It joech genôch stof ta praten.

Dêrnei koene de bern noch sjen, hoe't de protterboeken op in tablet of e-reader lêzen wurde kinne. (Alle skoallen, dy't opjouwe dat se de boeken meijûn hawwe, krije de rige e-boeken fergees!) As tredde binne de protterboeken as harkboek (lústerboek) te krijen. It foel noch net iens ta om de stimmen fan de foarlêzende skriuwers te werkennen.
Juf Meinalda fan groep 8 mocht de boeken foar dy groep yn ûntfangst nimme, juf Willeke fan groep 7 krige de searje fan ferline jier oanbean.
De twadde helte fan de middei fersoargen de skriuwers in program yn de ferskillende groepen, dat Twaspan siet oant kop en earen ta yn de (Fryske) berneliteratuer dizze freed.
Protters2:
Mentha Minnema en it hûnemystearje - Anny de Jong
Gefaarlik spul foar Mentha Minnema - Anny de Jong, Riemkje Hoogland-Pitstra en Jan Schotanus
De skat fan jonker Jan - Lida Dykstra
Keatse foar de krânse - Jelle Bangma
Fjouwer papieren boeken foar € 16 (+ 3,75 ferstjoerkosten), fjouwer e-boeken € 8, fjouwer lústerboeken as download € 10.

Te bestellen fia www.protters.nl
 
6 okt Presintaasje twadde searje Protterboeken

Plak: SWS Twaspan, Spoorstrjitte 7, Deinum
Tiid: 9 oktober 13.30 oere

Freedtemiddei 9 oktober wurde op de skoalle Twaspan yn Deinum fjouwer populêre berneboeken oanbean oan groep 7 en 8.
Fiif skriuwers lêze dêrnei foar yn de ferskillende groepen.

Protters

Âldere, populêre boeken wurde yn in nij jaske stutsen en soms in bytsje bewurke. De basis wurdt foarme troch de Mentha Minnemasearje, de iennichste detektiverige dy't de Fryske berneliteratuer ryk is. Ek no noch kinne bern har der hielendal yn ferlieze.

Doel fan de Protter-rige is om safolle mooglik âlders en bern yn de gelegenheid te stellen om dizze boeken te keapjen. Om't it projekt de stipe hat fan it Feitsma Fûûns fwar it Frysk, it FLMD-fûns en de provinsje Fryslân, kinne wy de boeken hiel foardielich oanbiede.
Se binne allinne as rige te bestellen en kostje mei-inoar 16 euro (plus 3,75 ferstjoerkosten).

Dit jier giet it om:
Mentha Minnema en it hûnemystearje - Anny de Jong; in speurtocht nei stabijhûntsjes dy't samar ferdwine.
Gefaarlik spul foar Mentha Minnema - Anny de Jong, Riemkje Hoogland-Pitstra en Jan Schotanus; seis spannende ferhalen.
De skat fan jonker Jan - Lida Dijkstra; fjouwer bern wolle dy skat fine om Sibom te helpen. Mar der binne mear kapers op de kust...
Keatse foar de krânse - Jelle Bangma; Jelke wol sa graach in goede keatser wurde, mar hy moat dêr in hiele protte foar oer ha.

Multy-ynsetber

De rige is multymediaal, want de boeken binne ek as audio- en as e-boek te krijen.

It projekt Protters is in gearwurkingsferbân fan de útjouwerijen Audiofrysk en Elikser, yn de mande mei it Taalsintrum Frysk fan it Cedin.

Mear ynformaasje: Audiofrysk, Jan Schotanus, jan@dattekstbureau.nl, 058-2501465.
Sjoch ek: www.protters.nl.

Protters
1 sept 2015

Twa berneboeken tafoege oan de list:

Fan Lida Dykstra De skat fan jonker Jan en fan Jelle Bangma Keatse foar de krânse.

Dizze twa harkboeken binne no útkommen omdat se yn de rige Protters fan 2015 ferskine yn herdruk.

Jonker Jan

Keatse foar de kranse

 

28 maaie

De 'wurgdoek' fan Kuneara tentoansteld

De âlde doek, dêr't Kuneara/Cunera mei om it libben brocht wêze soe, wurdt fan 12 juny ôf tentoansteld yn Museum Catharijneconvent yn Utert.
It tekstyl is tige kwetsber, dat it wurdt mar inkeld ris foar it ljocht helle.
Akky van der Veer hat in moaie novelle skreaun oer dizze hillige út Rhenen.
Harkje nei har ferhaal.

 
maaie

De Protters fleane troch

Der wurdt drok wurke oan de twadde rige Protter-boeken. Wy hâlde jo op de hichte.

 
4 maaie

Audioferzje fan lêzingen online

It harkboek fan it fyfde Sirkwysympoasium is no te keap.

Jonge Friezen mei kulturele ambysje
Cd 1 1-4 Jelle Krol - 'En Kalma wie ús kening
Kalma en syn Jongfryske Mienskip oan de ein fan de Earste Wrâldoarloch en krekt dêrnei
5-8 Abe de Vries - Wat Kalma losmakke
De dynamyk yn in minderheidstalige kultuer en
de kulturele ambysjes ta 'fernijing'

Cd 2 1-4 Durk Gorter - Lytse talen as mienskipstaal
en uteringen fan kultuer: Baskysk en Frysk ferlike
5-7 Meindert Reitsma - Skanomodu: in nije ympuls yn Fryslân: De opkomst fan in nije generaasje

 

Kalma en syn ynfloed
26 maart

5de Sirkwy Sympoasium - 28 maart 2015

(Foar eardere edysjes sjoch 2011, 2012, 2013 en 2014)

Fryslân en de wrâld 2.0
Jonge Friezen mei kulturele ambysje

It biedwurd 'Fryslân en de Wrâld' is hast in ieu âld. Yn dat biedwurd lizzen allerhanne idealen besletten dy't de jonge generaasje fan 1915 neistribbe: it Frysk de algemiene kultuertaal yn Fryslân, Fryske literatuer in selsstannige literatuer, kulturele ferheffing fan it folk, wrâldliteratuer oerbringe yn it Frysk, de blik rjochtsje op Ingelân en Skandinaavje en net op Hollân - en mear.

Yn novimber 1915 rjochte de jonge Douwe Kalma (berne yn 1896) mei in oantal meistanners de Jongfryske Mienskip op om har idealen stal te jaan. De bloeitiid fan de Mienskip as organisearre klub duorre net sa lang, mar it losmakke élan late ta wat algemien de 'Jongfryske beweging' neamd wurdt.

Yn it Sirkwy Sympoasium komme nijsgjirrige aspekten fan de Fryske literatuer en kultuer oan de oarder. Yn 2015 kin it net oars of wy sjogge tebek op '1915' , op wat Kalma losmakke, en ek nei wat de doetiidske ambysjes no foar ús betsjutte, ek mei it each op Kulturele Haadstêd 2018.

Sirkwy Seminar nr 5

Sirkwy Seminar 1

Seminar 2

Seminar 3

Seminar4

 

14 maart

In moaie bondel foar de boekewike:

Jan van der Leij - De tiid stie even stil.

 

Jan van der Leij
 

De treastfûgel - Hylke Speerstra

Keapje dit audioboek yn de Boekenweek 2015 (7 - 15 maart). By oankeap foar minstens 12,50 oan harkboeken is it Boekenweekgeschenk fan Dimitri Verhulst der fergees by. Treastfûgel

 

Dimitri Verhulst Boekenweek
7 maart

Boekewike - Boekenweek 2015

Ek by Fryske audioboeken krije jo it Boekeweekgeschenk kado. Yn de boekhannel, mar ek by Luisterrijk. Dy jout by 12,50 oan harkboeken it Boekenweekgeschenk De zomer hou je ook niet tegen, skreaun en foarlêzen troch Dimitri Verhulst, der fergees op ta.

Nim bygelyks Joppe Hein Jaap Hilarides

Bottema Sjoerd Piipjen
15 feb

Luisterrijk introduceert verbeterde luisterboeken download/afspeel app voor iOS

Vandaag is de nieuwe Luisterrijk app in de iOS appstore verschenen. Deze nieuwe versie heeft tal van leuk nieuwe snufjes, zoals een sleeptimer, varispeed en verbeterde ondersteuning voor verschillende (koptelefoon)afstandsbedieningen en een verbeterd afspeelscherm.

Achter de schermen is veel aandacht besteed aan het nog betrouwbaarder downloaden in situaties waar de internetverbdining slecht is, zoals in hotels, onderweg en in het buitenland. Een onverwacht afgebroken download wordt nu betrouwbaar hervat zonder dat je iets van het luisterboek hoeft te missen. Verder is de app goed voorbereid op de toekomst, volledig 64 bits- en Retina2/3-compatible.

Natuurlijk kan je nog steeds beginnen met luisteren voordat het downloaden klaar is. Meestal al na een paar seconden.
https://itunes.apple.com/nl/app/luisterrijk-app/id894622692

 
15 jan

Nasjonale Foarlêsdagen - Nationale Voorleesdagen 2015 (21 - 31 jannewaris)

Hjirby it parseberjocht:

Yn de Nationale Voorleesdagen 2015 fan stelt Audiofrysk wer in kwartet berneboeken fergees beskikber as harkboek.
It giet yn 2015 om fjouwer al wat âldere boeken fan Jan Schotanus, dy't dizze wike fergees del te laden binne:
De kwestje fan Quad, in sciencefictionferhaal, dat sawol de skiednis as de takomst yn dûkt;
Nacht op it eilân, Paul en Eva belibje in spannende nacht op Skylge;
De swannen fan Hoxwier, in histoarysk ferhaal oer de state Hoxwier yn de Tachtichjierrige Oarloch en
De ûnmooglike reis fan de Santa Maria, wy reizgje mei Beart de skipsjonge mei op de reis fan Kolumbus om in nij paad te ûntdekken.

Kom ek yn de kunde mei it fenomeen harkboek en lit jo (bern) foarlêze. De audioboeken binne prima ôf te harkjen op in iPad of oare tablet, op in mp3-spiler, iPod of mobile telefoan.

Gjin gedoch mei DRM, der sit in digitale hantekening yn om yllegale fersprieding tsjin te gean, mar it ôfspyljen sa maklik mooglik te meitsjen.

 

De kwestje fan Quad

Nacht op it eilân

De swannen fan Hoxwier

2 jan 2015

Studio Súdwest

Studio Súdwest stjoert de sneinen fan dit fearnsjier de roman Feroaring fan Lucht fan Rink van der Velde út.
Dêrnjonken kinne jo ferhalen hearre út Fan Duveldrek nei Hoarnestreek. Foar mear details sjoch Omroep Súdwest.

 
1 jan 2015

Lok en seine foar 2015

Lok en seine yn 2015

 
8 nov

SNEIN 9 novimber: TYSKERBLUES

Foar it fjirde jier Tyskerblues yn Easterwierrum, diskear mei Kubus and The Kingpins.
Stampende dampende bas en drums, en readgloeiende gitaarlicks begeliede de gruzige stim fan Kubus, dy't de emoasjes tastber makket: dat is it gelûd fan dizze bluesrockband.
Se bringe eigen wurk, oanfolle mei nûmers fan besteane bluesreuzen en steane altyd wer garant foar in spetterjend optreden.
Dizze Noard-Hollânske band bestiet út fjouwer tige erfaren muzikanten dy't nei rigen optredens, fan it Vechtdal oant op Teksel, no yn de sfearfolle oanpaste Tysker spylje.
De entree is fergees, de seal giet iepen om 16.00 oere en de band spilet trije sets fan healwei fiven ôf. En, dizze mannen kinne net wurch, dat dat belooft wat!
Sjoch en harkje alfêst op www.kubusbluesrock.nl

Kees Volkers, sang en gitaar
Wim Honig, bas
Marc Stam, drums en sang
Robert Geels, gitaar en sang

Audiofrysk is ien fan de sponsors fan dit barren. Sjoch ek de flyer en de achterkant.

Kubus and the Kingpins, stampende blues
17 okt

Protters nei de beurs

Op de beurs Gezin yn it WTC krije de Protters in plakje yn de stand fan CEDIN. (Stand nr 5255)

Kom nei de beurs, besjoch de boeken en bestel se.

Alle boeken yn de Protterrige binne ek as e-boek en as harkboek te keap.

Mentha Minnema is ferneamd
septimber

Skoallen jouwe de folder fan de Protters mei oan de learlingen fan groep 7 en 8.

Foar mear ynformaasje sjoch de site fan de Protters.

De Protter rige
2 july

Ideaal foar op de achterbank

Helje in harkboek yn 'e hûs en nim it mei yn de auto. Jo ha gjin bern mear oan de bern.

Jappy Roald DahlDe Hobbit TolkienMentha Minnema

 

Nacht op it eilânSalsafamke

Mearkes fan GrimmDe Traveliers Spoaren!

19 juny

Harkboek Sympoasium klear

It harkboek fan it sympoasium Âlde Meuk? oer de Klassikers yn de (Fryske) literatuer is klear. De trije lêzingen passe op twa cd's, it is in nijsgjirrich gehiel wurden.

It is it fjirde sympoasium yn de rige dy't yn 2010 opstarten is op inisjatyf fan Audiofrysk.

Cd 1 Friduwih Riemersma - Tiids tosk vs ikonoklasme
Oer de rol fan klassikers yn ús kulturele libben
Tryntsje van der Steege - Klassikers en de kanon
Oer it foarmjen fan in Fryske proazakanon nei 1945

Cd 2 Eric Hoekstra - Ranking the Classics
Fjouwer Fryske klassiken hifke

Foar mear ynformaasje en foto's sjoch hjirûnder.

Sympoasium Klassikers ynde  (Fryske) literatuer
5 juny

De Moanne fan it Spannende Boek

Folop karút yn spannende boeken by Audiofrysk

De klassiker fan Joop Boomsma: Ien foar de wraak of fan Sietse de Vries de roman Kûgels foar kant.

Foar bern is der de rige Mentha Minnema's, of Nacht op it eilân, dat op Skylge spilet.

 

Kûgels foar Kant Sietse de VriesIen foar de wraak Joop Boomsma Sjoerd van Beem

Mentha Minnema en it smokkelmystearje Jan Schotanus SpanningMentha Minnema en it kattemystearje Anny de Jong Spannend Bisteferhaal

16 maaie

Lêste Horrortour-jûn foarearst

Sneon 17 maaie is yn Kiehool yn Burgum de fyfde Horrortourjûn. Gryp dy kâns om in hiele rist Fryske ferhalefertellers/skriuwers te hearren en te sjen. Ek de muzyk fan Ljoubjr draacht by oan in foar Fryslân unyk konsept.

Lêste kâns yn Kiehool, Burgum
15 maaie It wrak fan de Santa Maria
De lokaasje fan it skip fan Kolumbus liket bekend te wêzen. Fan de trije skippen, dy't ûnder syn lieding útfearen om in koarter paad nei Ynje te finen, is ien net weromkommen. De Santa Maria fergie yn 1492, mar wêr't it dan op de seeboaiem lei, dat wie ieuwen lang in grut riedsel.
No wol it tafal, dat krekt yn 2003, doe't ik mei De ûnmooglike reis fan de Santa Maria oan de gong wie, de earste spoaren boppe wetter kamen. Dat blykt achterôf sa te wêzen, mar doe woene argeologen it eins net leauwe.
Dizze wike kaam it berjocht fan de argeolooch Barry Clifford, dat it wrak yn de see by Haïti wol deeglik dat fan it memmeskip fan Kolumbus wie.
It harkboek fertelt it ferhaal fan de reis, sjoen troch de eagen fan in skipsjonge mei syn tamme rôt.
Sjoch hjir it artikel út de Ljouwerter Krante fan 14 maaie 2014.
Santa Maria Jan Schotanus
14 april

Moai sympoasium yn de Skierstins

Trije hiel ferskillende lêzings oer de Klassikers yn de Fryske literatuer

ûnder de titel Alde meuk?

Harkje al fêst hoe´t Eric Hoekstra De Fûke fan Rink van der Velde oanpriizget.


Gewoane dellaad

Sjoch ek it ferslach op Sirkwy .

Skierstins Audiofrysk makket opnames
 

Foto's fan Feanwâlden (makke troch Anne Tjerk Popkema)

Friduwih Riemersma
Friduwih Riemersma Tiids tosk vs ikonoklasme

Tryntsje van der Steege
Tryntsje van der Steege Klassikers en kanon

Jan de Vries
Jan de Vries sjongt Biltske lieten

Eric Hoekstra
Eric Hoekstra Ranking the classics

Jan Schotanus
Ree foar de opnames

4 april

Regaad Horrortoer yn Easterwierrum (foto's Saskia van den Berg)

Aant Jelle Soepboer
Aant Jelle Soepboer

Anne Tjerk Popkema
Anne Tjerk Popkema

Douwe Kootstra stekt it lampke oan
Douwe Kootstra

Geart Tigchelaar
Geart Tigchelaar
Willem Schoorstra
Willem Schoorstra

Ljoubjr
Ljoubjr

31 maart

Regaad Horrortoer

Horrortoer ympresje
foto Mariëlle Gebben

In tsjustere stege mei de wiidse namme Tuinstraat, dwers op de grêft yn Grins; ik fyts him mar yn, it leven en de mannichte fytsen foaroan foarby. Yn de fierte wankt in buordsje mei swarte letters Bernlef.
In iensume Fryske skriuwer/ynlieder stiet foar de doar, kin der net yn.
Wat in wrede lokaasje foar de ôftraap fan de Horrortoer.
Ûnder skjirjende muzyk sette de seance om goed healwei njoggenen út stee. Anne Tjerk Popkema lies by it ljocht fan tûzen flakkerjende kelderljochtsjes in moai stik fan De Skacht en de Slinger fan Edgar Allen Poe foar (fragmint 1).
Dêrmei wie de toan set en mei muzyk fan Ljoubjr waard it in jûn dy't hinne en wer gisele fan de heide fan Duerswâld nei de suburbs fan in Fryske flecke, fan de Skotske leechlannen (fragmint 2) nei de urbex-terreinen fan de Sonnenborgh (fragmint 3). Dean Koontz is ymportearre yn Fryslân, Edgar Poe kin him tefreden omdraaie yn syn grêf en syn bonken eefkes lekker rattelje litte, de Fryske literatuer hat der in leat by!
Ankom sneon is de folgjende ôflevering fan de Horrortoer, dan yn de Tysker yn Easterwierrum.

27 maart Ynternasjonale dei fan it berneboek
Woansdei 2 april op de bertedei fan Hans Christiaan Andersen, wurdt rûnom op de wrâld de Ynternasjonale dei fan it berneboek fierd.
Ta gelegenheid dêrfan hat de Ierske seksje fan IBBY, de International Board on Books for Young people in brief oan de bern skriuwe litten.
 

Brief aan de kinderen van de wereld

Lezers vragen vaak aan schrijvers hoe ze hun verhalen verzinnen: waar komen die ideeën vandaan? Uit mijn fantasie, antwoordt de schrijver. Ja, maar waar zit je fantasie, en waar is die van gemaakt, en heeft iedereen dat? vraagt de lezer dan.
Nou, zegt de schrijver, de fantasie zit natuurlijk in mijn hoofd, en is gemaakt van plaatjes en woorden en herinneringen en sporen van andere verhalen en woorden en stukjes verbeelding en muziek en gedachten en gezichten en monsters en gebeurtenissen en woorden en bewegingen en woorden en golven en danspassen en landschappen en woorden en geuren en gevoelens en kleuren en gedichten en ingevingen en zuchten en smaken en uitbarstingen van energie en raadsels en windvlagen en woorden. En dat alles draait rond in mijn hoofd en zingt en verandert en zwemt en broedt en denkt en puzzelt.

Natuurlijk heeft iedereen fantasie: anders zouden we ook geen dromen hebben. Maar niet iedereen heeft hetzelfde soort fantasie. Die van een kok bestaat vast vooral uit allerlei smaken, van een kunstenaar vooral uit kleuren en vormen. En de fantasie van een schrijver bestaat vooral uit veel woorden.

En als je leest en naar verhalen luistert, weet je dat je eigen fantasie ook door woorden wordt gevoed. De fantasie van de schrijver werkt, kneedt en kleit net zo lang met ideeën, geluiden, stemmen en mensen tot er een verhaal is, en dat verhaal bestaat uit woorden, uit een heel leger kriebeltjes dat over de bladzijden marcheert. Dan komt er een lezer bij en de kriebeltjes gaan leven. Ze blijven op de bladzijde, ze zijn nog steeds een leger, maar ze spelen nu ook met de fantasie van de lezer, en nu kneedt en kleit de lezer de woorden en gaat het verhaal in zijn of haar hoofd wonen zoals het eerst in het hoofd van de schrijver woonde.

Daarom is een lezer net zo belangrijk voor het verhaal als de schrijver. Een verhaal heeft maar één schrijver, maar wel honderd, of duizend, of misschien zelfs een miljoen lezers, die het verhaal in de eigen taal van de schrijver lezen of misschien zelfs in heel veel andere talen. Zonder de schrijver zou het verhaal nooit geboren zijn, maar zonder al die duizenden lezers over de hele wereld zou het verhaal niet al die levens krijgen die mogelijk zijn.

Elke lezer van een verhaal deelt iets met alle andere lezers van het verhaal. Ieder voor zich, en toch ook allemaal samen, maken lezers er in hun fantasie een eigen verhaal van: een gebeurtenis die heel privé en toch ook openbaar is, heel persoonlijk en toch ook algemeen, heel intiem en toch ook internationaal.

Daarin zijn mensen misschien wel op hun best.

Blijf lezen!

Siobhán Parkinson, schrijver, redacteur, vertaler en voormalig Laureate na nÓg (Kinderlaureaat van Ierland)
Vertaald door Annelies Jorna

7 maart

Start Boekenweek - Boekewike

Gryp dizze woekewike oan om ris in harkboek te besykjen. Ik kin jimme Tommy Wierenga fan herte oanrikkemendearje. Op it heden harkje ik nei Caesarion, dat er sels foarlêst en dêr't syn leafde foar Rugby ek nei foaren komt.

It tema is reizgjen.

En by de Fryske lústerboeken is De Hobbit fansels it ultime reisboek. Hielendal te hearren, prachtich foarlêzen troch Anne Tjerk Popkema!

De Hobbit
3 feb

Aksje

De aksje yn de Nasjonale Foarlêsdagen (Nationale Voorleesdagen 2014) wie in sukses. Mear as 200 berneboeken binne delladen fia Luisterrijk.

 
21 jan

Nationale Voorleesdagen 2014

Yn de Nationale Voorleesdagen 2014 stelt Audiofrysk twa jeugdsearjes fergees beskikber as harkboek. Alle bern dy't Frysk ferstean, kinne sa gratis yn de kunde komme mei de spannende aventoeren fan Mentha Minnema en de bern, dy't har dêrby helpe. Ek de seis boeken fan De Traveliers, in moderne searje dy't yn Austraalje, Iislân, Amearika, Finlân, Skotlân of de Karaïben spilet.
De lústerboeken kinne by Luisterrijk fergees delladen wurde yn de wike fan 22 o/m 31 jannewaris.

Mentha Minnema is de iene searje dy't fergees del te laden is.De Traveliers binne ek in goed wike yn de oanbieding
3 jan 2014

Kompleten fan Marga Claus

It nije boek Kompleten fan Marga Claus is yn jannewaris Boek fan de Moanne yn de boekwinkels.

Harkje nei de skriuwster yn Bollman & Bollman. Marga Claus hat dizze roman oer in transgender sels ynsprutsen.

Op cd kostet it 18 euro, online as download 9.

Marga Claus, Bollman en Bollman - Moderne roman oer travesty
1 jan 2014

Online ferkeap

Oantal ferkochte eksimplaren omtrint ferdûbele yn 2013. Audiofrysk winsket eltsenien in klinkend 2014!

 
Alder nijs 2007 2007/8 2008/9 2009 2010/11 2012 2013