Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

 

Laatste nieuws - Lêste nijs

Sjoch by Nijsbrieven

15 maart

Nij harkboek

 

Boekenweek, familie, famylje, Audiofrysk

Famyljeboeken fan Audiofrysk foar de boekewike:

Yn de boekewike binne dizze titels foar heal jild te keap by Luisterrijk.

 

 

26 jan 2024

Poezieweek 2024 25 jan - 31jan 2024

Tema is dit kear thús.

In hiel bysûnder gedicht oer hoe't it thús gean kin, is De Raven fan Edgar Allen Poe.

Audiofrysk hat dêr in harkboek fan makke

De Ravwewn fan Edgar Allen Poe, oersetten troch Douwe Tamminga.

Goffe Jensma hat it bysûnder sfearfol ynlêzen.

Oare poëzij by Audiofrysk: Dy't in hûs fynt op 'e wyn, fan Abe de Vries.

De earste fiif bondels fan Abe de Vries, sammele ûnder de titel fan Dy't in hûs fynt op 'e wyn.

14 nov 2023

Twa nije harkboeken

Is it net in plaatsje, dy raven op de buste fan Pallas Athena?

De ynhâld is minstens sa moai. De oersettingen fan Tamminga klinke bysûnder.

En in twadde audioboek fan Sietse de Vries ûndersiket in nuveraardige persoansferwikseling.

     

 

13 nov 2023

Hylke Speerstra yn de oanbieding

Fanwege de takenning fan de Fryske anjer oan Speerstra binne de fjouwer harkboeken dy't Audiofrysk yn de rin fan de jierren op de merk brocht hat de hiele moanne novimber fierder mei 50% koarting te keap by Luisterrijk.

Luisterrijk

12 juy 2023

Schrijver Hylke Speerstra

krijgt de Fryske Anjer van 2023. Dat heeft het Prins Bernard Cultuurfonds Fryslân bekendgemaakt. De Fryske Anjer wordt alle jaren toegekend aan een persoon of een organisatie die hem verdienstelijk heeft gemaakt voor de Friese cultuur of natuur.

De kâlde krústocht - harkboekVolgens het cultuurfonds is de 87-jarige Speerstra van grote betekenis voor de Friese literatuur, en heeft hij de taal en thema's met zijn boeken voor een groot publiek toegankelijk gemaakt.
"Speerstra is zonder twijfel een van de grootste literaire talenten ooit van onze provincie. Een verhalenverteller pur sang met een sterke journalistieke inslag", zegt Arno Brok, commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Arno Brok.

"Speerstra zijn werk wordt gekarakteriseerd door beeldend en rijk taalgebruik. Als geen ander weet hij op grond van eigen research en interviews historie tot leven te brengen voor een groot publiek." Brok neemt de schrijver verder "een markante persoonlijkheid, een icoon van Fryslân".

Foar Audiofrysk hat Speerstra ûnderskate harkboeken ynlêzen. De kâlde krústocht is ien fan de bekendste.

30 juny 2023

Wat in sukses:

Audiofrysk beleane de bern freedtejûn mei in ferrassing: Se krigen allegearre in eksimplaar fan it harkboek Pippi! kado.

23 juny 2023

Nei in formidabele premjêre op tongersdeitejûn steane de kranten en media hjoed bol fan de geweldige resinsjes.

Audiofrysk is grutsk oan dizze produksje fan it Berneiepenloftspsul in stientsje by te dragen.

Resinsje LC 23 juny 2023

 

20 juny 2023

Pippi giet hast yn premjêre

Foar inkelde foarstellingen binne noch kaarten beskikber. Sjoch op Berneiepenloftspul.

25 jan 2023

De nije berneboeke-ambassadeur

Op De Harkema wiene wy te gast op de iepenbiere skoalle It Holdersnêst en it wie in waarm bad.

Lida Dykstra naam ôfskie as ambassadeur foar de Fryske berneboeken. Se presintearre daliks ek har nijste boek: De letterfretter.

Doe mocht de berneboargemaster fan Achtkarspelen, Lisa Hiemstra, de amtsketting omhingje by Tialda Hoogeveen, dy't no berneboeke-ambassadeur is. Hjirby trije foto's fan de ynspirearjende middei.

Alder nijs

2007 2007/8 2008/9 2009 2010/11 2012 2013

2014/15  2016/17/18 2019/20 2021/22