Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Online by

De downloadshop

Fakânsje?
Harkboek mei!

Bestel no by
Bestelformulier cd's
Tamminga oersettingen
AF-FD16 Tamminga De Raven

Covidwiksel
AF-F39Sietse de Vries
It dak fan de wrâld
AF-F38Ferdinand de Jong
Fjildferhalen
AF-K11 Rink van der Velde
Twa novellen
AF-F40 Aggie van der Meer
Pippi Langkous  Fryske edysje
AF-FB20Astrid Lindgren
de grize oer de grouwe
AF-F36 Bottema
Beppe Xenia fan Hein Jaap Hilarides
AF-F37 Hein Jaap Hilarides
Doarpsferhalen út Jorwert troch Douwe de Bildt
AF-F34 Douwe de Bildt
Roman Wurk fan Elske Schotanus
AF-F35 Elske Schotanus
De Hobbit
AF-F23 J.R.R.Tolkien
Grouwélige ferhalen fan ferskate fertellers
AF-D12 Kootstra e.o
Gysbertwinner Froon Akker/Koos Tiemersma
AF-F29 Tiemersma.
Young Adult Fiction fan Kathy Reichs
AF-FC30 Reichs
Satire fan Koos Tiemersma
AF-F31 Tiemersma
Autobiografyske roman fan Johan Veenstra: Een brogge van glas.
AF-F6 Johan Veenstra
Ferhaal ut Frankryk
AF-F07 Riek Landman
De knappe roman It Portret fan Wilco Berga, ynlêzen troch Douwe de Bildt
AF-F8 Wilco Berga
It Ferset, de bekroande roman fan Harmen Wind
AF-F9 Harmen Wind
Pracht roman fan Hylke Speerstra
AF-F27 Hylke Speerstra
Ien fan de Fryske Modernen, de roman Joppe fan Hein Jaap Hilarides.
AF-F11 H.J. Hilarides
Radioferhaaltsjes fan Anne Feddema
AF-F12 Anne Feddema
Folksferhalen út Frjentsjerteradiel
AF-F13 Wijnstra e.o
De Mantha Minnema searje
AF-F14 H. Speerstra
Keatsloopbaan Johannes Brandsma, beskreaun troch Jelle Bangma
AF-F15 Jelle Bangma
Chicklitferhalen fan Wieke de Haan
AF-F16 Wieke de Haan
In spannende detektive fan Joop Boomsma
AF-K7 J. Boomsma
In spannende detektive fan Sietse de Vries
AF-F19 Sytse de Vries
Prachtige ferhalen fan Greet Andringa
AF-F21 Greet Andringa
Rink van der Velde De fűke
AF-K8 Rink v/d Velde
De mjitte - Koos Tiemersma
AF-F1 K. Tiemersma
Ferhalebondel De tiid stie even stil - Jan van der Leij
AF-F2 Jan v/d Leij
Wieke de Haan - Optriuwe en ôfbliuwe
AF-F3 Wieke de Haan
Auck Peanstra - Sitebuorren
AF-F4  Auck Peanstra
De novelle De fûgel fan Tr. Riemersma, ynlêzen troch Wouter van der Wal.
AF-F5 Trinus Riemersma
In spannende detektive fan Joop Boomsma
AF-K7 Joop Boomsma
13 sfearfolle reedridersferhalen, foarlêzen troch Hylke Speerstra sels
AF-K3 Hylke Speerstra
Langere ferhalen fan Durk van der Ploeg
AF-F18 D. v/d Ploeg
Langere ferhalen fan Sjoerd Bottema
AF-F24 Sjoerd Bottema
Ynterviews fan Wieke de Haan
AF-F26 Wieke de Haan
Rink van der Velde Feroaring fan lucht
AF-K1 Rink v/d Velde
De autobiografyske roman fan Elie Wiesel, foarlęzen troch de oersetter, Jacobus Knol.
AF-K2 Elie Wiesel
Alle gedichten fan Abe de Vries
AF-D1 Abe de Vries  
It sterke ferhaal fan Goasse Knop, foarlęzen troch Wouter van der Wal.
AF-K4 J.H. Halbertsma
De oangripende roman fan Froukje Annema, foarlęzen troch Grytsje Reitsma-Snoek.
AF-K5 Froukje Annema
Alle gedichten fan Abe de Vries
AF-D1 Abe de Vries  
Marga Claus, Bollman en Bollman - Moderne roman oer travesty
AF-F17 Marga Claus
In aardige klassiker
AF-D3 Klaas Bruinsma  
In skitterjend ferhaal
AF-F25 Hylke Speerstra  
Ferhalebondel Ik bedoel mar! fan Froon Akker
AF-F32 Froon Akker
Fjouwer bysûndere lêzingen
AF-D2 Seminar  
Fjouwer bysûndere lêzingen
AF-D04 Literêre 4-stêdetocht  
Fjouwer lęzingen oer de see
AF-D10 See, see, do wide see  
Trije nijsgjirrige lêzings oer de Fryske literatuer
AF-D11 F.Riemersma e.o.
Fjouwer nijsgjirrige lêzings oer de ferskate aspekten fan Douwe Kalma
AF-D15 Krol e.o.
Moai boek oer de oarloch fan Tiny Mulder
AF-K10 Tiny Mulder
Riemersma syn masterwurk ekstra tagonklik
AF-FC28 Trinus Riemersma
Kuneara, Akky van der Veer
AF-F10 Akky v/d Veer
Oersettingen út it Spaansk fan Klaas Bruinsma
AF-D13 Bruinsma
Horror yn de Wâlden fan Ate Grypstra
AF-F33 Ate Grypstra
In novelle oer de swierrichheden fan demint wurden: Nei it Park fan Hylkje Goïnga
AF-K6 Hylkje Goïnga
Nije 'mearkes'fan Meindert Bylsma
AF-F22 M. Bijlsma
     
Berneboeken  Hoe brûke je se yn de klasse?
Silke & Miss Dee
AF-FB21Baukje Wytsma

Tije
AF-FB22Mirjam van Houten
Pippi Langkous  Fryske edysje
AF-FB20Astrid Lindgren
Spikergek - Anny de Jong
AF-B1 Anny de Jong

De ûnmooglike reis fan de Santa Maria - Jan Schotanus
AF-B5 Jan Schotanus
De skat fan jonker Jan
AF-B19 Lida Dykstra
Jelle Bangma Skoare by FC Top
AF-B2 Jelle Bangma
Lida Dykstra - Spegelspreuk
AF-B3 Lida Dijkstra
Keatse foar de krânse
AF-B18 Keatse

Grimm mearkes
AF-B15 GRIMM

In aventoer op Schylge
AF-B6 Jan Schotanus
In nije berneboekesearje: De Traveliers
AF-B7 Auck Peanstra
It spannende ferhaal oer de Traveliers op Yslân, foarlęzen troch skriuwster Anny de Jong.
AF-B8 Anny de Jong
Help... in hűn - Anny de Jong
AF-B9 Anny de Jong
De Traveliers yn Amearika, foarlęzen troch skriuwer Jan Schotanus.
AF-B12 Jan Schotanus
Jongereinboek fan Hanneke de Jong
AF-B4 Hanneke de Jong
Nijste Traveliers fan Auck Peanstra
AF-B13 Auck Peanstra
In flitsend hűntsje - Anny de Jong
AF-B10 Anny de Jong
De oersetting fan Charly and the Chocolatefactory foarlęzen troch oersetter Jan Schotanus.
AF-B11 Roald Dahl
De Hobbit
AF-F23 J.R.R.Tolkien
Spoaren! - Anny de Jong
AF-B14 Anny de Jong  

Alice
AF-K09 Lewis Carroll

Eardere searjes

10 harkboeken fan âldere berneboeken. Mentha Minnema en mear.
 

It is foar de hearen- Anny de Jong
AF-B16 Anny de Jong  

Ferhalen fan en foar bern troch Ep van Hijum.
AF-B17 Ep van Hijum