Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Mentha Minnema en it wettermystearje - Riemkje Hoogland-Pitstra

Down te loaden by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk foar 10 euro.

Harkje nei ien fragmint.

Download €4

3 cd's € 10

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. >

Dit saakje rûkt net fris, it rûkt nei fisk! Geart, Geeske en Mentha Minnema komme streupers op it spoar dy’t it mei de regels net sa nau nimme.

As Mentha in pear dagen mei Geart en Geeske te farren is op de boat fan Pyt Pander, komt se in saak op it spoar, dy't geheim bliuwe moatten hie. Dus falle der klappen en foar't se it goed en wol yn de gaten hat, sitte se oan kop en earen ta yn de misdiebestriding.
Dit saakje rûkt net fris, it rûkt nei fisk!
Pas nei in protte aventoeren wit Mentha it safier te krijen dat de polysje de boeven (of binne it boevinnen?) ynrekkenje kin.

It boek is oarspronklik ferskynd yn 1997.
Fermiste hn
Dit boek wurdt foarlêzen troch de skriuwer.

Bestelnûmer AF-B55

ISBN 978-94-6038-011-2

Ynformaasje oer Riemkje Hoogland-Pitstra by Tresoar.

 

Audiofrysk Home